medyum canakkale medyumlar canakkale medyum tekirdag medyum tekirdag medyum urfa medyumlar urfa medyum diyarbakir medyum diyarbakir medyum konya medyumlar konya
ÀÇÑ-Àâòîñïåöîáîðóäîâàíèå
 


×ÒÏÓÏ «Ñåðâèñ-Ìåðà» — îôèöèàëüíûé äèëåð è ñåðâèñíâé öåíòð âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé àâòîçàïðàâî÷íîãî è àâòîñåðâèñíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ìû îôèöèàëüíî ïîñòàâëÿåì ïðîäóêöèþ òàêèõ êîìïàíèé, êàê:
— ÎÀÎ «Ïðîìïðèáîð» (ÐÔ);
— «Nextech», Co. Ltd (Þæíàÿ Êîðåÿ);
— «Jordan Technologies», Inc (ÑØÀ);
— ÇÀÎ «ÍÒÔ Íîâèíòåõ» (ÐÔ);
— ÎÀÎ Êàçàíñêèé îïûòíûé çàâîä «Ýòàëîí», (ÐÔ);
— «Equiptank», Ltd (Èñïàíèÿ);
— «F.A. Sening GmbH», Ltd (FMC) (Ãåðìàíèÿ);
— ÎÎÎ «Ïîðøåíü» (ÐÔ);
— ÎÀÎ «Ñòåêëîïðèáîð» (Óêðàèíà);
— «Fe Petro» (ÑØÀ);
— ÎÀÎ «ÊÐÒ» (ÒÄ ÎÀÎ «ÊÐÒ») (ÐÔ);
— ÎÎÎ ÍÏÎ «ÑÏÅÊÒÐÎÍ» (ÐÔ);
— «Rotronic AG» (Øâåéöàðèÿ).

Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå íàøåé äåÿòåëüíîñòè — ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ýêñïëóàòàöèåé ÀÇÑ. Òàêæå ìû ïðåäîñòàâëÿåì âñå íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå äëÿ îñíàùåíèÿ ÑÒÎ, âêëþ÷àÿ øèðîêóþ ãàììó ïðîôåññèîíàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ äèàãíîñòèêè íåèñïðàâíîñòåé àâòîìîáèëÿ.

Êîìïàíèÿ ñóùåñòâóåò ñ 1997 ãîäà, è ïëîäîòâîðíî ñîòðóäíè÷àåò ñ ìíîãèìè áåëîðóññêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Ìû ïîìîãàåì â ïîäáîðå è óñòàíîâêå âñåãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå çàíèìàåòñÿ äàëüíåéøèì òåõíè÷åñêèì îáñëóæèâàíèåì, âïëîòü äî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Âñ¸, ÷òî çàêàçàíî â íàøåé êîìïàíèè, äîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî â ëþáóþ òî÷êó ðåñïóáëèêè, íåçàâèñèìî îò êîëè÷åñòâà.

×ÒÏÓÏ «Ñåðâèñ-Ìåðà» ñåðòèôèöèðîâàíà â íàöèîíàëüíîé ñèñòåìå Ãîññòàíäàðòà Áåëàðóñè.

Ìû èìååì îïûò äîëãîñðî÷íûõ ïîñòàâîê è âûïîëíåíèÿ ðàáîò âåäóùèì ïðåäïðèÿòèÿì ñòðàíû, â òîì ÷èñëå íåôòå-ãàçîïåðåðàáàòûâàþùåé è äîáûâàþùåé îòðàñëè, â ñôåðå õðàíåíèÿ, òðàíñïîðòèðîâêè è îòïóñêà íåôòåïðîäóêòîâ.

Îïûò ðàáîòû íà ðûíêå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ÀÇÑ è íåôòåáàç — 12 ëåò (ñ 1997 ã). (Ðàíåå ÈÏ, ïðåîáðàçîâàííûé â ×ÒÏÓÏ, ñîãëàñíî Óêàçó Ïðåçèäåíòà ÐÁ).